Frihet

Kornhalls blogg

Ligger för ensam i salisbury

Lag samma vare, där för lösdriveri anhållen person är okänd och undandrager sig att uppgiva namn och hemvist eller skälig anledning före- kommer, att hans uppgift därom är oriktig, samt rätta förhållandet ej kan vid förhöret med honom fastställas. När ärende överlämnas till länsstyrelsen, skall den, om vilken i ärendet är fråga, genom polismyndighetens försorg tagas i förvar och inställas hos läns— styrelsen. Polismyndigheten åligger tillika att ofördröjligen till länsstyrelsen insända handlingarna i ärendet och avskrift av det vid förhöret förda protokollet jämte beskrivning av personens utseende. Polismyndigheten skall ock rörande honom ofördröjligen hos vederbörande rekvirera prästbetyg och utdrag av straffregist— ret med begäran om dessa handlingars omedelbara insändande till länssty- relsen. Om förfarandet hos länsstyrelsen. Har ärende överlämnats till länsstyrelsen, skall denna utan dröjsmål hålla förhör Och i övrigt verkställa erforderlig utredning i ärendet.

Övergångsbestämmelser.

Mig tycker man måste skilja mellan dom som agerar utifrån en politisk tro och de som faktiskt är drivna av ett intresse att tjäna deg. Det senare — att påverka förut att tjäna pengar — var något som inte fanns i det svenska skolsystemet före Innan dess fördes debatten om skolan av dem såsom ville barn eller samhället väl; bruten människor med olika ideologiska övertygelser. Skada i en stigande grad har akademi blivit en marknad där det finns stora pengar att hämta och emedan har det tillkommit en annan art av aktörer — de som vill påverka för att de vill förvärva pengar. Problemet är att vårt demokratiska system inte riktigt är byggt förut det. För det som händer är att de som tjänar pengar inneha mer pengar att spendera på påverkansarbete. Det blir en obalans i systemet.

Facebook-kommentarer

Odla som testningen ofta skildrats bland övrigt i tidnings- pressen, är det ej underligt att den kommit att te sig som en ny fiende mot barnen och familjerna och en sporre mot sunt förnuft. Det är eftersom behövligt med en upplysningsverksamhet bland allmänheten, särskilt bland föräldrar till barn inom skol- och yrkesvalsåldrarna. Uppfattningen av intelligensen som en funktion av såväl invärtes strukturella och psykologiska som yttre miljö- uppfostrings— och undervisnings- faktorer håller gällande att tränga ut den äldre uppfattningen om intelligensen som en en passage given och statisk egenskap. Det är visserligen sant att debatten i frågan om »intelligensens föränderlighet» pågår för fullsatt framför allt i den anglosachsiska vetenskapliga litteraturen. Men så långt vågar hane nog säga att enighet nåtts, att de många undersökningarna över barn, såsom omplacerats i starkt förändrade miljöer, bevisar, att stora förändringar i stimulerings- Kuf graden hos den omgivande miljön såsom regel påverkar intelligenskvoten och reaktionssättet inom allmänhet. Vid oförändrade yttre förhållanden samt per-— sonlig t.

Leave a Reply