Frihet

Chefsforum − om arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Möt kvinnorna i världen beta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats. Författare är medicinjournalisten Gun Leander. Texten är baserad på SBU-rapporten Behandling av urininkontinens. De fakta som presenteras i SBU:s rapporter bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis.

Förintelsens sista berättelser

Temadag Dagen syftar till att ge erfarenhet och inspiration till politiker och ansvariga arbetsledare att utveckla och förbättra arbetet som omfattar våld i nära relationer, barns utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Målgruppen är makthavare och chefer inom kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård, det civila samhället samt samverkande myndigheter.

Mötet med pedofilerna

Inom en tid då countrysångerskor förväntades befinna väna vågade Wanda Jackson bryta kontra reglerna. När hon började sin karriär skulle kvinnliga countryartister vara söta samt prydliga, men Wanda Jackson bröt kontra de rådande normerna. När hon annonserade sin pension förra året, 81 år gammal, hade hon turnerat mer alternativt mindre non stop i nästan 65 år.

\

Leave a Reply